Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Dolmon s.r.o. se sídlem na Přední 15, 586 01 Jihlava, IČ: 06567142, DIČ: 06567142 Zapsaná v rejstříku C 102852 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „pořadatel“, “správce”) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Cílem pořadatele jsou zejména stavební práce.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@dolmon.cz

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů zachovává následující zásady:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost zpracování
 • omezení účelu – osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesnost – osobní údaje jsou přesné,
 • omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

III. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil na základě uděleného souhlasu.

IV. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

přímo od subjektů údajů (osobně, poštou, e-mailem, telefonem, prostřednictvím webových stránek, vizitky aj.)

V. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

VI. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • klienti správce
 • členové správce
 • zaměstnanci správce
 • dodavatelé služeb
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

VII. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • zpracovatelé
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

VIII. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (kupř. vymáhání pohledávek správce)
 • plnění zákonných povinností ze strany správce

IX. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno zpravidla v sídle správce jednotlivými pověřenými členy či zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají se správcem uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní, advokátní kanceláře a doručovací společnosti.

X. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

XI. POUČENÍ

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XII. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):

a. Právo na přístup k osobním údajům.

Každý subjekt údajů je dle ustanovení čl. 15 GDPR, oprávněn získat od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

b. Právo na vysvětlení.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

c. Právo na opravu.

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.

d. Právo na výmaz.

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 GDPR, zejména pokud

 • osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Povinnost správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e. Právo na omezení zpracování.

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů správcem předem upozorněn.

f. Právo na přenositelnost.

Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

g. Právo podat stížnost.

Práva a povinnosti subjektů údajů a správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

h. Právo vznést námitku.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany

i) Právo odvolat souhlas.

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 GDPR má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotřena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělení souhlasu o tom musí být subjekt informován. Subjekt údajů může svůj souhlas odvolat, a to zasláním dostatečně určitého sdělení o odvolání souhlasu na email info@dolmon.cz, případně osobně na adrese sídla správce.

XIII. COOKIES NA NAŠEM WEBU
XIII.I CO JSOU TO COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

XIII.II JAK MOHOU BÝT SOUBORY COOKIES POUŽITY?

Cookies pomáhají například efektivnějšímu procházení internetových stránek, pamatují si vaše nastavení při zobrazení stránek, měří využití internetových stránek a ty tak mohou být přizpůsobovány vašim potřebám a zlepšovány k vaší spokojenosti. Cookies také pomáhají při zobrazování relevantního obsahu nebo nabídek, které odpovídají vašim potřebám.

XIII.III. POUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ TYPY COOKIES.
NEZBYTNÉ COOKIES

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například možnost přihlášení na zabezpečené stránky.

ANALYTICKÉ COOKIES

Umožňují nám měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce zajímá. Analytická cookies neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány Google Analytics Zde se dozvíte, jak Google používá informace sesbírané Google Analytics: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.

FUNKČNÍ COOKIES

Tyto cookies umožňují rozpoznat vás při další návštěvě stránek. To nám umožňuje personalizovat obsah, který se vám zobrazuje, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše nastavení (například jazyk nebo region);

EXTERNÍ WEBOVÉ SLUŽBY

Pro zobrazení obsahu na této webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky. 

V následující tabulce jsou popsány typy, kategorie a účely cookies na těchto webových stránkách. Nastavením svého internetového prohlížeče souhlasíte s tím, že můžeme na váš počítač/zařízení umísťovat k uvedeným účelům tyto cookies.

PoskytovatelNázevÚčelTypTrvání
Zcela nezbytné cookies
WordPresscookie_notice_acceptedTento soubor cookie slouží k uložení informace o souhlasu s používanými cookies na webu.Vlastní trvaléTrvalé
WordPresswordpress_test_cookieTento soubor cookie slouží pouze pro vnitřní testování WordPressu. Slouží ke uložení informace, zda použitý prohlížeč podporuje cookies.Vlastní trvaléRelace
WordPresswordpress_sec_[hash]Tento soubor cookie slouží pouze pro část administrace webu. Její užití je limitováno na */wp-admin/*.Vlastní trvaléRelace
Cookie Consentcc_cookieTento soubor cookie slouží k zaznamenání Vašeho nastavení cookies.Vlastní trvaléTrvalé
Výkonové cookies
Google Analytics_ga_Toto je jedna ze tří hlavních cookies nastavených službou Google Analytics, která umožnuje majitelům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránky. Je použita k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Cookie je aktualizována pokaždé, když je zaslána Google Analytics.Vlastní a třetích stran2 roky
Google Analytics_gat_UA_Používá se k omezení počtu žádostí. Součást Google AnalyticsVlastní a třetích stran1 minuta
Google Analytics_gidSoučást Google Analytics. Viz výše.Vlastní a třetích stran24 hodin
Jetpack Plugintk_aiTato cookie obsahuje pouze náhodně vygenerované anonymní ID. Slouží k obecné analýze návštěvnosti a je využita pouze interně v systému.VlastníRelace
Jetpack Plugintk_lrTato cookie je generována Jetpack pluginem a pluginem WooCommerce. Je to referral cookie, sloužící k analýze referrerů pro Jetpack.Vlastní1 rok/td>
Jetpack Plugintk_orTato cookie je generována Jetpack pluginem a pluginem WooCommerce. Je to referral cookie, sloužící k analýze referrerů pro Jetpack.Vlastní5 let
Jetpack Plugintk_r3dCookie je instalována pluginem Jetpack. Soustředěuje informace o chování uživatelů na stránkách pro zlepšení kvality služeb, ovšem opět anonymizovaně.VlastníRelace
Jetpack Plugintk_rlCookie je instalována pluginem Jetpack. Soustředěuje informace o chování uživatelů na stránkách pro zlepšení kvality služeb, ovšem opět anonymizovaně.VlastníRelace
Jetpack Plugintk_roCookie je instalována pluginem Jetpack. Soustředěuje informace o chování uživatelů na stránkách pro zlepšení kvality služeb, ovšem opět anonymizovaně.VlastníRelace
Jetpack Plugintk_tcCookie je instalována pluginem Jetpack. Soustředěuje informace o chování uživatelů na stránkách pro zlepšení kvality služeb, ovšem opět anonymizovaně.VlastníRelace
Google Adsense_gcl_auConversion Linker cookie. Cookie je instalována z důvodu propojení konverzí a analytik v Google Analytics. SLouží k uchovávání a měření konverzí.VlastníRelace
Facebook Pixel_fbpCookie vytvořena službou Facebook Pixel. Slouží k měření chování na stránkách, ke zlešování uživatelského zážitku a personalizaci obsahu v případě retargetingu.VlastníTrvalé
Služby třetích stran
YouTubeCONSENT,GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, Remote_sidTyto cookies jsou používány YouTube jako součást jejich služeb vložených na webové stránky (sdílení apod.). Více informací o tom, jak YouTube používá cookies najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů.Třetích stran 

I třetí strany mohou při provozu svých stránek nebo aplikací rovněž používat cookies. Pokud kliknete na externí odkaz na našich stránkách, nenese Společnost odpovědnost za použití cookies na takových stránkách.

JAK NASTAVIT A PRACOVAT S COOKIES?

Většina internetových prohlížečů automaticky povoluje cookies. Pokud si přejete nastavení cookies změnit, můžete toho dosáhnout změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nebo pomocí nastavení webu. Podrobnější informace je také možné nalézt v nápovědě k vašemu prohlížeči.

Pokud se však rozhodnete zablokovat všechny cookies (včetně základních cookies), nemusí se vám podařit přístup na všechny naše stránky.

Více informací o nastavení a blokování cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a v sídle správce

Přejít nahoru